Istraživanja: Nizak stepen povjerenja u političare

NVO Aktiv je 28. novembra, 2022. godine, u Prištini predstavio publikaciju „Procijena statusa prava nevećinskih zajednica na Kosovu”, koja analizira status nevećinskih prava na Kosovu za 2021. godinu. situaciju na terenu, očekivanja i perspektivu zajednica.

predstavljanje izvještaja NVO Aktiv

Izvještaj prati situaciju u zajednicama kosovskih Srba, Bošnjaka, Turaka, Roma, Aškalija, Egipćana i Goranaca, kao i probleme i interese manje brojnih nevećinskih zajednica – Jevreja, Hrvata i Crnogoraca.
Cilj publikacije je da rasvjetli perspektivu običnog građanina, ukaže na probleme sa kojima se svakodnevno ili periodično suočavaju, te naglasi interese koje smatraju da donosioci odluka treba da uzmu u obzir u što kraćem periodu.
Putem direktnog kontakta (fokus grupe i intervjui) i analizom podataka došlo se zaključaka o položaju u brojnim oblastima života kao što su jezička prava, pristup uslugama, kulturno i vjersko nasleđe, bezbijednost, imovinska prava i povratak. Utvrđen je i stepen primene zakona koji regulišu prava zajednica.
NVO Aktiv saopštava da je najuočljivije bilo odusustvo promena, s tim da se situacija u mnogim aspektima pogoršala tokom 2021. godine, uslijed neriješnih institucionalnih nedostataka.
“Kada su u pitanju detalji svakodnevnog institucionalnog života, situacija je ostala prilično nepromenljiva, u smislu da je isti stepen nesprovođenja, na primer Zakona o upotrebi jezika tokom 2020, bio zabeležen i u 2021.godine. Pristup osnovnim uslugama je nastavio da i dalje predstavlja izazov, posebno za one građane
koji žive u manjim, izolovanijim zajednicama. Dugoročna riješenja za pitanja kao što su sloboda kretanja, pristup ličnim dokumentima i zaštita kulturnog nasleđa, i dalje su izazov i često obojena političkim stavovima i poziranjem”, ističe NVO Aktiv.
Ovo istraživanje je pokazalo da je pitanje jezičkih prava i tokom 2021. godine bilo jedan od ključnih izazova sa kojim su se sve nevećinske zajednice susretale. Ono što je posebno srpska zajednica ocijenila kao negativan uticaj na lokalne odnose je javna retorika čelnika institucija, koju su karakterisale brojne optužbe usmjerene protiv Srbije.

Posebno je u srpskoj zajednici ukazano da se bezbijednost svake godine sve više pogoršava. U zajednici Turaka bilo je uvredljivih poruka na društvenim mrežama, dok kod Roma, Aškalija i Egipćana nasilni ispadi i nastavak diskriminacije i stigmatizacije.
Pogoršana ekonomska klima usled pandemije COVID-19, posebno je negativno uticala na pripadnike nevećinskih zajednica, koji su dodatno ugroženi talasima otpuštanja. Iako je evidento da su u 2021. nevećinske zajednice uglavnom bile dobro zastupljene u višim pozicijama vlasti, zabilježeno je nezadovoljstvo među pripadnicima nevećinskih zajednica u pogledu efikasnosti njihovog političkog
predstavljanja.
Istraživanje je pokazalo da je pružanje usluga nevećinskim, ugroženim i zajednicama koje žive u udaljenim naseljenim mjestima tokom 2021. godine predstavljalo jedan od ključnih izazova u uslovima trajanja
pandemije COVID-19.
“Prepreke i problemi sa kojima su se građani ovih društvenih kategorija suočavali u predpandemijskom periodu su povećani tokom 2020. i 2021. te tako značajno otežali pristup najpotrebnijim uslugama”, piše u izvještaju.
I dalje se bilježi izuzetno nizak stepen dinamike procesa povratka raseljenih lica na Kosovo. Pripadnici zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, nailazili su na problem pristupa ličnim dokumentima, obrazovanju i uslugama. Dok je slučaj povratka građanke srpske nacionalnosti Dragice Gašić u rodnu Đakovicu bio
praćen velikim izazovima, kao što su zastrašivanje i provaljivanje.
Ova publikacija donosi i preporuke za ključne interese svake od nevećinskih zajednica na Kosovu.
“Ukazujući na prepreke sa kojima se susreću pripadnici nevećinskih zajednica, težimo da podstaknemo reakciju centralnih i lokalnih institucija, kako bi preduzele korake ka poboljašanju položaja svig građana”, saopštava NVO Aktiv.
Publikacije je podržana od strane Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for Democracy – NED).
Publikacija je dostupna na web stranici na tri jezika, na srpskom, albanskom i engleskom.
Direktni linkovi:
ENG: https://bit.ly/3XERtEB
SRB: https://bit.ly/3ASWtvP
ALB: https://bit.ly/3F5HhOm