Izvještaj EULEKS-a: Nastavljaju se zastoji u slučajevima korupcije visokog profila

Sredstva koja su dostupna za borbu protiv korupcije nedovoljno su iskorišćena, tako da mnogi slučajevi korupcije visokog profila i dalje čame. Ovo kaže treći javni Izvještaj o nadgledanju pravosuđa, koji pokriva period od novembar 2021. do septembra 2022. godine, koji je sačinila Misija Euleksa na Kosovu.

Ovaj izveštaj takođe navodi da je postignut napredak u produktivnim saslušanjima.

Šef Misije Euleksa Lars Guner Vigemark rekao je da su u ovom izvještaju prvi put obuhvaćeni zločini protiv novinara i maloletničkog pravosuđa.

On je rekao da neke od preporuka iz izvještaja Misije sprovodi pravosuđe.

„Ovaj izvještaj po prvi put pokriva dve nove oblasti, a to su zločini protiv novinara i maloletničko pravosuđe. Pod naslovom Borba protiv korupcije, izvještaj se bavi i, nažalost, raširenom korupcijom u zdravstvenom sistemu. Sve u svemu, ovaj izvještaj ima neke ohrabrujuće pomake i misija je srećna što vidi da se bar neke od preporuka iz prethodnih izvještaja prate. Na primer, stopa neproduktivnih sesija među onima koje je nadgledala Misija je opala, a neki predmeti visokog profila koji su praćeni se aktivnije vode. Uprkos ovim poboljšanjima, u izvještaju se nalazi da se sredstva koja su na raspolaganju za borbu protiv korupcije ne koriste u dovoljnoj mjeri, mnogi slučajevi korupcije visokog profila i dalje koče, a napredak u procesuiranju ratnih zločina je ograničen na mali broj slučajeva. Štaviše, pravda u slučajevima zločina nad novinarima i rodno zasnovanog nasilja ponekad je nedosledna“, naglasio je Vigemark.

Ministarka pravde Albulena Hadžiju rekla je da Kosovo nije napredovalo u borbi protiv korupcije visokog profila.

Hadžiju je rekla da će Skupština Kosova vrlo brzo uspostaviti Ad-hock komisiju koja će biti odgovorna za završetak reforme pravosuđa, a to je proces provjere.

Šef kosovskog pravosuđa je takođe naveo da je nasilje nad novinarima nedopustivo i da se prema njemu treba odnositi sa punom ozbiljnošću pravosudnih institucija.

„Ohrabrujem odgovorne institucije, Tužilaštvo i sudove, ali i policiju, na više rezultata od postignutih, koji i dalje ostavljaju mnogo da se žele. Ministarstvo pravde je već započelo reforme u pravosudnom sistemu i veoma mi je drago što će Skupština Kosova uskoro formirati ad-hoc komisiju koja će imati odgovornost da završi reformu pravosuđa, odnosno provjeru u pravosudnom sistemu kao osnažili smo i pravni paket protiv korupcije. Izvještaj je ipak vredan jer se ponovo naglašava teško stanje pravosudnog sistema, odnosno tužilačkog i pravosudnog sektora. Što se tiče rodno zasnovanog rata, izvještaj se čini pozitivnim u smislu činjeničnog nalaza da postoji konstantan porast prijavljivanja slučajeva nasilja u porodici između 20-22% u odnosu na prije 1 ili 2 godine. U tom pravcu, kroz konkretne politike i akcije kao Ministarstvo unutrašnjih poslova, nastojimo da radimo u pravcu senzibilizacije građana protiv nasilja i podsticanja žrtava da prijave nasilje, ne možemo više da prevazilazimo ili ignorišemo situacije u kojima policija, tužilaštvo Kancelarija, sudovi ne štite njihove žrtve u prošlosti, imali smo slučajeva da ovi nisu radili svoj posao i nema mnogo žrtava nasilja u porodici među nama”, naglasila je ona.

Šef Jedinice za praćenje slučajeva EULEKS-a, Hubert van Ek Koster, rekao je da postoji sve veći trend produktivnih saslušanja.

Koster je rekao da je još jedan pozitivan nalaz postupanje sa predmetima visokog profila za slučajeve bivšeg Euleksa, ali da su presude u tim slučajevima uglavnom bile oslobađajuće ili olakšavajuće.

„Euleks je pratio trend povećanja produktivnih sjednica, tako da smatramo da su produktivne sjednice održane u redu, s druge strane, neproduktivne su ako se odlažu bez značajnijeg napretka tokom suđenja. U periodu od novembra 2021. do avgusta 2022. godine, Misija je pratila ukupno 352 sastanka od kojih je 91 bila neproduktivna, a procenat je 26, u preliminarnom izvještaju odnos neproduktivnih sastanaka je bilo 30%.

Generalno, ove brojke pokazuju progresivan razvoj koji ne treba potcijenjivati jer se neproduktivne sastanci povećavaju i produžavaju trajanje sastanaka uopšte. Glavni razlozi koji dovode do ovih neproduktivnih ročišta su nedostatak okrivljenog, koji bilježi 43% i nedostatak branilaca sa 15%.Još jedna pozitivna stvar je to što se prati napredak u mnogim predmetima visokog profila, uključujući i sve slučajevi bivšeg EULEKS-a i ovo je značajan napredak. Međutim, ovaj napredak uočen u nekim od suđenja visokog profila doveo je do presuda koje su u gotovo većini slučajeva bile oslobađajuće ili olakšavajuće“, naglasio je on.

Izvještaj kaže da su dopunske kazne zanemareni elementi u lancu krivičnog pravosuđa.

Koster je rekao da na osnovu izvještaja Specijalna istražna jedinica u okviru Kosovske policije i dalje nema pravni osnov.

„Misija sa zabrinutošću prati da ova jedinica još uvjek nema pravni osnov, druga zabrinutost koja nije riješena je da jedinica nije snabdevena obavještajnim podacima drugih jedinica u okviru Kosovske policije, kao i da je ova jedinica ograničena. pristup drugim jedinicama kao što su PAK ili Finansijsko-obavještajna jedinica, pošto jedinica nema zakonsku osnovu, ovo pogoršava ionako slabu saradnju između jedinica.

Kao važan element borbe protiv korupcije, misija je analizirala i primjenu mjera za oduzimanje i oduzimanje imovine. Na osnovu podataka dobijenih od strane Osnovnog tužioca, utvrđeno je da se na ovaj instrument zaplijene tužilaštvo često žali samo u istražnoj fazi, ali da se u naknadnom postupku, kao što je pripremno ročište, odluke o zapleni često donose. odloženo“, naglasio je on.

Misija EULEKS-a je po treći put objavila takav izvještaj kako bi odražavala nalaze i preporuke za pravdu.