Nema napretka u primjeni zakona o položaju nevećinskih zajednica

Nevladina organizacija Aktiv je 26. februara 2024. godine u Prištini predstavila publikaciju „Mapa puta
za unaprijeđenje prava nevećinskih zajednica“, koja analizira položaj, ključne probleme i perspektivu
nevećinskih zajednica na Kosovu za 2022. godinu.

Ova analiza pokazuje da je primetan nedostatak interesovanja političkih aktera da uzmu u obzir potrebe
nevećinskih zajednica na Kosovu. „Štaviše, zapažen je mali ili gotovo nikakav napredak kada su u pitanju
volja i spremnost institucija da unaprijede primjenu zakona koji regulišu prava nevećinskih zajednica”,
navodi se.
Prema zaključcima iz istraživačkih aktivnosti NVO Aktiv i drugih organizacija civilnog društva koje se bave
pitanjima nevećinskih zajednica, primjetan je nedostatak opipljivog napretka u pogledu poštovanja prava
zajednica, a koja su inače temelj svih ustavnih i zakonskih okvira Kosova.
Krize koje su se desile tokom 2022. godine, posebno na sjeveru Kosova, tiču se pitanja vladavine prava i
direktno su odraz visokog stepena nelagodnosti koji doživljavaju pripadnici nevećinskih zajednica.
Pripadnici srpske zajednice su uglavnom zabrinuti za svoju fizičku bezbijednost, prije svega u vezi sa
dinamikom između Beograda i Prištine. Oni često govore o atmosferi straha, uz probleme sa imovinskim
pravima, pristupom uslugama i kulturnim nasleđem. Povratnici se suočavaju sa problemima u pristupu
dokumentima.
„Događaji iz 2022. godine su uticali na pogoršanje odnosa između kosovskih Srba i centralne vlade i naveli mnoge da preispituju dugoročnu održivost njihove budućnosti na Kosovu”, pokazalo je istraživanje.
Nevećinske zajednice su ukazale na različite probleme. Pripadnici zajednica Roma, Aškalija i Egipćana su
istakli izazove u pristupu javnim uslugama, kao i uslugama na romskom jeziku, poput opštine Gračanica.
Pripadnici bošnjačke zajednice su ukazivali uglavnom na probleme u sprovođenju Zakona o upotrebi
jezika. Goranska zajednica je pored problema u upotrebi jezika ukazala i na problem čestih pljački u region opštine Dragaš. I pripadnici turske zajednice ističu probleme u vezi sa pitanjima upotrebe jezika.
Ova publikacija donosi i preporuke za ključne interese svake od nevećinskih zajednica na Kosovu.
Naglašava se važnost političkog učešća i zastupljenosti nevećinskih zajednica. Preporučuje se i da se
Konsultativno veće za zajednice reformiše kako bi se povećali potencijali za pronalaženje institucionalnih
riješenja za probleme nevećinskih zajednica. Efikasnost u radu treba da razmotre i Ministarstvo za zajednice i povratak i Kancelarija za pitanja zajednica.
Publikacije je podržana od strane Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for
Democracy – NED).