Održana sjednica Vlade “online” noć uoči Dana nezavisnosti, donešeno pet odluka

Vlada Kosova održala je večeras elektronski sastanak, u kome je Vlada donijela pet odluka, među kojima i onu o izdvajanju 10 miliona i 300 hiljada eura za implementaciju mjera Paketa za privredni preporod.

U nastavku teksta dajemo vam kompletno saopštenje Vlade Kosova:

Odluka kojom Vlada Republike Kosovo daje mišljenje u vezi sa Zakonodavnom inicijativom za Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona br. 03/L-163 o rudarstvu i mineralima izmjenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-158. Vlada ocijenjuje inicijativu u skladu sa Ustavom Kosova i Ministarstvom ekonomije podržava prijedloženu inicijativu, a Ministarstvo finansija, rada i transfera je ocijenilo da ova inicijativa ne stvara dodatne budžetske troškove za budžet Republike Kosovo.

Odluka o obrazovanju Komisije za dopunu posebnih uslova rada.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke Vlade br. 29/112 od 13. decembra 2022. godine za davanje saglasnosti na Akcioni plan za ublažavanje neposrednog društveno-ekonomskog uticaja energetske krize.

Odluka o odobravanju ekvivalencije starog sistema sa novim sistemom klasifikacije koeficijenata za potrebe obračuna osnovne plate za zaposlene u javnom sektoru, prema Zakonu br. 08/L-196 o platama u javnom sektoru za koje je neophodan proces klasifikacije poslova.

Odluka o izdvajanju 10.300.000,00 eura za realizaciju mjera Paketa za privredni preporod.