Revizor, više od milion i 375 hiljada evra štete od korisnika duplih penzija

Zaposlenim licima na ime penzija u različitim kategorijama „pogrešno” su isplaćene hiljade evra iz državnog budžeta.

Državna revizorska služba je utvrdila da je u 2022. godini bilo slučajeva korišćenja penzija ili socijalne pomoći od strane lica koja rade ili ostvaruju lična primanja. Ovi slučajevi su koštali Kosovo 275 hiljada evra.

Za kategoriju “socijalna pomoć” greška je bila 69.000 evra, dok je za kategoriju “boračka DFDIL” izvršeno 1.207 isplata ili 200.000 evra licima koja takođe rade i imaju boračku penziju.

Prema članu 16.4 Zakona br. 04/L-261 o veteranima OVK, oni koji su zaposleni u javnom i privatnom sektoru nemaju pravo na penzije, kao i prema članu 4.4 Zakona br. 04/L -096 na šemi socijalne pomoći zabranjuje pravo na socijalnu pomoć zaposlenim licima.

ZKA je utvrdila da je Ministarstvo finansija isplaćivalo penzije i nakon smrti građana.

„…utvrdili smo da je tokom 2022. godine izvršeno ukupno 237 isplata u ukupnoj vrijednosti od 46.203 evra za penzije nakon smrti korisnika“ – navodi se u izvještaju ZKA.

„Treba napomenuti da je u ovoj kategoriji penzijskih šema, u odnosu na prethodnu godinu, zabilježen značajan napredak jer je vrijednost neredovnih isplata u odnosu na 2021. smanjena za 418.918 evra (vrednost greške u 2021. godini iznosila je 465.121 evra, dok je 2022. iznosio 46.203 evra)“ – naglašava ZKA.

Državna revizorska služba je utvrdila da je bilo slučajeva kada su građani koristili više od jedne penzije iz penzionih šema.

Prema Zakonu br. 04/L-131, penzijske šeme koje finansira država su: osnovne starosne penzije, starosne penzije za koje se doprinose, invalidske penzije, prijevremene penzije, porodične penzije i penzije za invalidski rad. Prema članu 16. ovog zakona, lica koja su korisnici ovih penzija ne mogu biti korisnici bilo koje druge penzije iz posebnih penzijskih šema kojima upravlja država.

Dakle, prema zakonu koji priznaje status i prava boracima, članovima porodica palih boraca, invalidima, oni nemaju pravo na penzije iz drugih kategorija.

Prema ZKA, beneficija više od jedne penzije iz penzionih šema koštala je Ministarstvo finansija milion i 375 evra.

Dvostruke isplate penzija za ista lica bez tumačenja pravnog osnova od strane nadležnih organa mogu oštetiti budžet Ministarstva“ – kaže ZKAprenosi kallko.com.