Skupština danas sikuri budžet za 2023. godinu

Očekuje se da će se na dnevnom redu naći četiri tačke.

Među njima će biti i rasprava o Preijdlogu zakona br. 08/L-193 o budžetskim izdvajanjima za budžet Kosova.

Kompletan dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sjednica,

2. Izjave van dnevnog reda,

3. Poslanička pitanja,

4. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 08/L-193 o budžetskim izdvajanjima za budžet Republike Kosovo za 2023. godinu.