Skupština Kosova održava plenarnu sjednicu

Na dnevnom redu u Skupštini je glasanje o izmjeni Zakona o Tužilačkom savjetu; Nacrta zakona o Nezavisnoj komisiji za medije; Prijedloga zakona o reproduktivnom zdravlju i vantijelesnoj oplodnji; ratifikacija više međunarodnih ugovora i dr.

Početak sjednice zakazan je za 10 časova.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice,

2. Položena zakletva skupštinskog komesara za Kosovske bezbijednosne snage gđe. Remzie Zekiraj,

3. Izjave van dnevnog reda,

4. Poslanička pitanja,

5. Glasanje o Predlogu zakona br. 08/L-234 za ratifikaciju Sporazuma o zajmu za program javnih finansija i ekonomskog rasta između Republike Kosovo i OPEK fonda za međunarodni razvoj,

6. Glasanje o Predlogu zakona br. 08/L-236 za ratifikaciju Ugovora između Republike Kosovo i Kraljevine Danske za korišćenje kazneno-popravne ustanove u Gnjilanu radi izvršenja danskih kazni,

7. Glasanje o Predlogu zakona br. 08/L-253 za pristupanje Republike Kosovo Konvenciji o privremenom uvozu,

8. Glasanje o Prijedlogu zakona br. 08/L-254 za ratifikaciju međunarodnog sporazuma između Kosova s jedne strane i Evropske unije sa druge strane za učešće Kosova u programu Unije, programu jedinstvenog tržišta,

9. Glasanje o Prijedlogu zakona br. 08/L-259 za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Republike Kosovo, koju predstavlja Ministarstvo finansija, rada i transfera, i Međunarodnog udruženja za razvoj za projekat „Projekat za jačanje digitalnog upravljanja za pružanje usluga“,

10. Glasanje o Prijedlogu zakona br. 08/L-263 za ratifikaciju Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Kosovo i Kraljevine Holandije,

11. Glasanje o Prijedlogu zakona br. 08/L-271 za ratifikaciju međunarodnog sporazuma između Vlade Kosova, koju predstavlja Ministarstvo finansija, rada i transfera i Vlade Švajcarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomiju Poslovi za projekat “klimatska održivost u sektoru voda na Kosovu”,

12. Glasanje o Prijedlogu zakona br. 08/L-273 za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Republike Kosovo, koju predstavlja Ministarstvo finansija, rada i transfera, Kosovska energetska korporacija (KEK) i KFV, Frankfurt na Majni , za program solarne energije I (solar4kosovo I) fotonaponski,

13. Glasanje o Prijedlogu zakona br. 08/L-281 za ratifikaciju Međunarodnog sporazuma, za učešće Kosova u programu Evropske unije „Digitalna Evropa za period 2021-2027“ između Republike Kosovo i Evropske unije,

14. Razmatranje Nacrta zakona br.08/L-270 za ratifikaciju Sporazuma između Republike Kosovo i Evropske unije o učešću Kosova u programu EU građani, jednakost, prava i vrijednosti,

15. Razmatranje Nacrta zakona br.08/L-280 za ratifikaciju “amandmana br.3 Finansijskog sporazuma između Republike Kosovo i Evropske unije za program IPA 2015”,

16. Glasanje u drugom čitanju Prijedloga zakona br. 08/L-212 o reproduktivnom zdravlju i medicinski potpomognutoj oplodnji,

17. U principu glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-249 o izmjenama i dopunama Zakona br.06/L-056 o Savjetu

Tužilaštvo Kosova,

18. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-289 za Nezavisnu komisiju za medije,

19. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-277 o sportu,

20. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-207 o školskim udžbenicima,

21. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-266 o civilnom statusu,

22. Izglasavanje Predloga-riješenja o stanju zdravstva i zdravstvenog osiguranja,

23. Glasanje za osnivanje Nezavisnog izbornog tijela za izbor kandidata za jednog (1) člana tijela.

  Recenzent nabavke,

24. Glasanje za formiranje Skupštinske istražne komisije o stepenu upravljanja radnim odnosom pripadnika Službe spoljnih poslova i službenika Ministarstva inostranih poslova i dijaspore,

25. Glasanje za formiranje parlamentarne istražne komisije o izvršnim odgovornostima Ministarstva pravde u vezi sa sumnjivim požarima u Institutu za sudsku medicinu, nestankom uzoraka u slučaju Astri Dehari i bilo kakvom radnjom ili nečinjenjem dr. ovo ministarstvo koje je narušilo nezavisnost i zakonske odgovornosti ovog instituta,

26. Izbor jednog (1) člana Tužilačkog savjeta Kosova, predstavnika civilnog društva,

27. Izbor četiri (4) člana Odbora Radio-televizije Kosova, od kojih tri (3) iz reda albanske zajednice i jednog (1) iz reda srpske zajednice,

28. Razmatranje Nacrta rezolucije koja se bavi pitanjem iseljavanja građana iz Republike Kosovo,

29. Razmatranje Nacrta Riješenja za ocjenu rada Regulatornog organa za vodne usluge za 2022. godinu,

30. Razmatranje Nacrta Riješenja za ocijenu rada Kosovske agencije za privatizaciju za 2022. godinu.