Ustavni sud ukida članove zakona kojima su smanjene visoke plate javnih funkcionera

Ustavni sud je proglasio nevažećim neke dijelove Zakona o platama u javnom sektoru, ne utičući na plate koje su povećane na osnovu ovog zakona.

U obavještenju Ustavnog suda navodi se da je pritužba Zaštitnika građana na Zakon o platama proglašena prihvatljivom i da je utvrđeno da su pojedini članovi ovog zakona u suprotnosti sa Ustavom.

Kako se navodi u saopštenju, odluka Ustavnog suda ne utiče na plate javnih funkcionera.

„Prvo, nalaz presude ni na koji način ne utiče na kategoriju funkcionera/funkcionera/namještenika kojima je osporenim zakonom povećan nivo plata“, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je ovom presudom oglašen nevažećim stav 2. i 3. člana 41. koji govori o privremenim naknadama.

U stavu 2. određeno je da u prvoj godini svi oni kojima su plate umanjene dobijaju dodatnih 100% umanjenja, dok u drugoj godini 50%, dok su trećim stavom iz ovih dodataka isključeni službenici inostranih službi.

Presudom je na snazi tačka prva ovog člana kojom je određeno da državni funkcioneri mogu da primaju prelazni dodatak kojim se njihova nova plata izjednačava sa platom pre stupanja na snagu Zakona.

„Drugo, izjašnjavanje protivno Ustavu, a samim tim i ukidanje stava 2. i 3. člana 41. (Prelazni dodaci) osporenog zakona, ima za poslijedicu zadržavanje postojećeg nivoa plata u javnom sektoru do nove plate, tj. one utvrđene osporenim zakonom, postaju ekvivalentne postojeće plate. Ovakvo oprijedeljenje proizilazi iz stava 1. člana 41. (Prelazni dodaci) osporenog zakona, prema kome je javni funkcioner, odnosno javni funkcioner, prije stupanja na snagu ovog zakona, primao zaradu koja je veća od pune predviđene zarade. ovim zakonom koristiće se nova zarada po odredbama ovog zakona i prelazni dodatak u visini razlike između sadašnje i nove osnovne zarade. Povećanje vrijednosti koeficijenta za svaku fiskalnu godinu u odnosu na proporcionalno smanjenje prijelaznog dodatka, uz zadržavanje postojećeg nivoa plata za kategorije koje su pretrpijele smanjenje plata, postepeno rezultira potpunim „usaglašavanjem/ujednačavanjem“ sa novim nivom plata, koji je osporenim Zakonom preciziran kroz relevantne anekse. Štaviše, proglašenje protivno Ustavu i ukidanje stava 3 člana 41 (Prelazne dopune) osporenog zakona, u kontekstu kategorije spoljne službe Republike Kosovo, od stupanja na snagu presude , pooštrava obavezu postupanja prema ovoj kategoriji prema odredbi stava 1. člana 41. (Prelazni dodaci) osporenog zakona”, navodi se u saopštenju.

Ustavni sud je proglasio nevažećim i stav 4. člana 41. koji kaže da „Svako lice koje se zaposli nakon usvajanja ovog zakona prima platu po ovom zakonu i ne uživa pravo na prelazni dodatak”.

„Treće, proglašenje protivno Ustavu i, kao rezultat toga, ukidanje stava 4. člana 41. (Prelazne naknade) osporenog zakona, pooštrava obavezu nivelisanja zarada, od stupanja na snagu presude, u kategoriju zaposlenih nakon stupanja na snagu navedenog zakona, na osnovu sopstvenog člana 4 (Načela sistema plata), prema kojem, između ostalog, „svako, bez ikakve diskriminacije, ima pravo na jednak platiti za jednak rad“, navodi se u saopštenju.

Sud je ocijenio neustavnim deo zakona koji govori o visini naknade za radni staž, ali je taj deo ostavio na snazi, ostavljajući prostor Skupštini da ga uskladi u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu presude na osnovu Ustav i presuda.

„Četvrto, uprkos činjenici da (i) stav 6. člana 6. (Osnovna plata) osporenog Zakona, koji se odnosi na visinu dodatka za radni staž; i (ii) stav 2. člana 2. (Delokrug) osporenog zakona koji se odnosi na odredbe navedene u dispozitivu presude, ocijenjeni kao suprotni Ustavu, Sud isti nije ukinuo, jer (i) ukidanje prvog u vezi sa činjenicom da osporeni Zakon takođe ukida Zakon br.03/L-147 o platama civilnih službenika, rezultiralo bi pravnom prazninom u pogledu prava na povećanje plata za radno iskustvo; dok bi (ii) ukidanje drugog uticalo na primjenu osporenog zakona u cijelini. Kao rezultat toga, na osnovu člana 116 [Pravno dejstvo odluka] Ustava, Sud je naložio Skupštini da izmjeni i/ili dopuni gorepomenute članove u skladu sa Ustavom u roku od šest (6) mjeseci od dana prijema. stupila na snagu ove presude.i presude Suda, uz pojašnjenje da se u kontekstu (i) stav 6. člana 6. (Osnovna plata) osporenog zakona prava u vezi sa dodatnim radnim iskustvom moraju precizirati kroz izmjenu. /dopuna osporenog zakona od strane Skupštine, ali od stupanja na snagu ove presude; dok (ii) stav 2 člana 2 (Delokrug) osporenog zakona, funkcionalna, organizaciona i budžetska nezavisnost nezavisnih ustavnih institucija, tumači i primjenjuje u skladu sa Ustavom i presudom Suda. Potonji je, uzimajući u obzir neophodne pripreme za sprovođenje ove presude, odredio da presuda stupa na snagu 1. februara 2024. godine“, navodi se u saopštenju.