Za mjesec dana dijaspora je na Kosovo poslala oko 120 miliona evra

Prema kalendaru objavljivanja, Centralna banka Republike Kosovo je objavila statistiku za ostale finansijske institucije za mjesec maj 2024. godine, doznake za april 2024. godine i preliminarne za maj 2024. godine.

Oko 120 miliona evra je preliminarna vrijednost emigrantskih pošiljki koje su dovezene u Republiku Kosovo za mjesec maj 2024. godine.

Ovo se navodi u statistici doznaka i drugih finansijskih institucija (nebankarskih) za mjesec maj 2024. godine koju je objavila Centralna banka Republike Kosovo (CBK), dodajući da je njihova ukupna vrijednost za pet mjeseci, prema preliminarnim procjenama. , dostigla 513,99 miliona eura.

Ostali finansijski posrednici

Imovina ostalih finansijskih posrednika na kraju maja 2024. godine dostigla je vrijednost od 583,67 miliona eura, što predstavlja povećanje od 11,42 miliona eura. U strukturi aktive ovih institucija dominiraju krediti, koji čine 66,88% ukupne aktive. Bruto krediti ostalih finansijskih posrednika u maju 2024. godine dostigli su vrijednost od 390,35 miliona eura, što predstavlja povjećanje od 7,12 miliona eura u odnosu na prethodni period. Posmatrano po sektorima, krediti stanovništvu dominiraju sa 60,03% u ukupnim kreditima od ostalih finansijskih posrednika.

Vrijednost novih kredita ostalih finansijskih posrednika u maju 2024. godine iznosila je 41,89 miliona eura.

Osiguravajuća društva

Imovina osiguravajućih društava na kraju maja 2024. godine dostigla je vrijednost od 318,62 miliona eura, što predstavlja povjećanje od 1,62 miliona eura u odnosu na prethodni mjesec. Strukturu aktive u sektoru osiguranja čine bilansi kod komercijalnih banaka koji čine 45,40%, hartije od vrijednosti i ostala aktiva 28,24% i reosiguranje sa učešćem 14,92%.

Penzioni fondovi

Imovina penzionog fonda na kraju maja 2024. godine dostigla je vrijednost od 2,90 milijardi eura. U strukturi aktive penzionog sektora dominiraju vlasničke hartije od vrijednosti koje čine 78,14% ukupne aktive.

Doznake su u aprilu 2024. godine dostigle vrijednost od 113,22 miliona eura. Dok su, prema preliminarnim procjenama, doznake za mjesec maj 2024. godine bile oko 119,74 miliona eura, dostižući vrijednost za prvih pet mjeseci 2024. godine od 513,99 miliona eura (preliminarne). Najveći tokovi tokom mjeseca maja bili su preko IFJB 56,31%, preko poslovnih banaka 14,98% i ostalih kanala 28,71%.