Zasjeda Skupština u redovnom zasjedanju ovo su tačake dnevnog reda

Članovi Skupštine Republike Kosovo sastaće se danas na narednoj plenarnoj sjednici. A na sjednici koja se očekuje da počne u 11.00 časova, na dnevnom redu je niz tačaka koje su ostale nedovršene sa prethodnih sjednica.

Među njima je i načelno izglasavanje Nacrta zakona o reproduktivnom zdravlju i medicinski potpomognutoj oplodnji.

Dnevni red

I. Nedovršena tačka sa plenarne sjednice održane 2. februara i 22. marta 2023. godine:

 1. Formiranje Ad-hoc komisije za izbor kandidata za jednog (1) člana Odbora Radio-televizije Kosova iz redova srpske zajednice.

II. Nedovršena tačka sa Plenarne sjednice održane 09.02.2023.

 1. Izbor jednog (1) neizvršnog člana Odbora Centralne Banke Kosova (CBK).

III. Nedovršene tačke sa plenarne sjednice održane 23.02.2023.

 1. Glasanje Izvještaja Parlamentarne istražne komisije o upravljanju energetskom krizom od strane Vlade Republike Kosovo,
 2. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-208 o industrijskim i tehnološkim parkovima,
 3. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-209 o održivim investicijama,
 4. Razmatranje prostornog plana za Nacionalni park “Prokletijama /Bješket e Nemuna”.

IV. Nedovršene stavke sa plenarne sjednice održane 09.03.2023.

 1. Razmatranje Izvještaja o radu Centralnih javnih preduzeća za 2021. godinu,
 2. Razmatranje preporuka u vezi sa Izvještajem o reviziji „Sistem licenciranja hidroelektrana i njihovo praćenje uticaja na životnu sredinu i vode“.
 3. Razmatranje preporuka u vezi sa Izvještajem revizije “Finansijski i operativni učinak JP “Trepča A.D”,
 4. Imenovanje direktora i zamjenika direktora Izvršnog sekretarijata Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine,
 5. Razmatranje Projektne deklaracije za podršku Kosovsko-američkom obrazovnom fondu (KAEF).

V. Nedovršene tačke sa plenarne sjednice održane 23.03.2023.

 1. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-212 o reproduktivnom zdravlju i medicinski potpomognutoj oplodnji,
 2. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-214 o izmjenama i dopunama Zakona br.03/L-163 o rudnicima i mineralima, izmenjen i dopunjen Zakonom br.04/L-158,
 3. Formiranje Ah-hoc komisije za izbor jednog (1) člana Odbora Radio-televizije Kosova iz albanske zajednice,
 4. Izbor tri (3) člana Nezavisne komisije za medije,
 5. Izbor jednog (1) člana Odbora za žalbe na medije,
 6. Izbor jednog (1) zamenika narodnog advokata iz redova zajednica koje nisu većinske na Kosovu,
 7. Prvo razmatranje Nacrta zakona br. 08/L-210 za izmenu i dopunu Zakona br. 02/L-31 o verskoj slobodi na Kosovu,
 8. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-218 o organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda,
 9. Osnivanje parlamentarne istražne komisije za slučajeve seksualnog nasilja i nasilja u porodici u Republici Kosovo.

VI. Nedovršene stavke sa plenarne sjednice održane 6. i 7. aprila 2023. godine:

 1. Glasanje o Predlogu Rešenja za dvogodišnji rad Vlade Kosova,
 2. Drugo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-110 za Kosovsku agenciju za akreditaciju,
 3. Drugo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-155 o ciljanim sankcijama protiv stranih prekršilaca ljudskih prava,
 4. Drugo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-201 o izmjeni i dopuni Zakona br.05/L-081 o energiji,
 5. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-160 o penzijama policijskih službenika Kosovske policije i zaposlenih u Policijskom inspektoratu Kosova sa policijskim ovlašćenjima,
 6. Prvo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-220 o ceni medicinskih proizvoda,
 7. Razmatranje preporuke u vezi revizije procesa prodaje sa direktnim pregovorima u Kosovskoj agenciji za privatizaciju,
 8. Razmatranje prijedloga za izmjenu i dopunu Odluke plenarne sjednice broj 08-V-321 od 23.06.2022.